Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा
Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा
Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा
Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा
Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा
Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा

Puffed Poha Chivda / फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा

90

फुलवलेल्या पोह्यांचा चिवडा (जैन चिवडा) पोह्यापासून बनवलेला चटपटीत कुरकुरीत पदार्थ आहे . दिवाळीसारख्या उत्सवांमध्ये खास बनवला जाणारा हा चिवडा प्रत्येक वयोगटातील लोकांच्या पसंतीचा पदार्थ आहे . Puffed Poha Chivda / Jain Chivda is a non-fried healthy snack made up with flattened rice i.e Poha. This low calorie healthy tea time snack is also preferred during festivals like Diwali. A favorite snack of every age group!

Login

forgot password?